[nu-Dnssec-announce] Ny version av DPS för .nu publicerad /New version of DPS for .nu published

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Mon Oct 14 14:53:59 UTC 2013


Till den det berör,

En ny version av Säkerhetsdeklaration för DNSSEC i .nu har publicerats på .SE:s webbplats. Förändringarna föranleds av att vi har inlett rullning av KSK för .nu-zonen vilket kräver vissa anpassningar av innehållet i DPS. Vi passade även på att ersätta en trasig länk och förenkla språket. Den nya versionen finns på adressen: https://www.iis.se/docs/DNSSEC-Sakerhetsdeklaration-DPS-nu.pdf

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 
Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Twitter: @amelsec
Webbplats: https://www.iis.se

-----------------------------------------------


To whom it may concern,

A new version of DNSSEC Practice Statement for .nu has been published on .SE's web site. The changes is caused by the initiation of a KSK rollover in the .nu zone, which require some adjustments of the content in the DPS. We also took the opportunity to replace a broken link and simplify the language. The new version of the document is available at the following address: https://www.iis.se/docs/DNSSEC-Practice-Statement-DPS-nu.pdf

Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer

.SE (The Internet Infrastructure Foundation)
Direct: +46(8)-452 35 17 | Mobile: +46(73)-43 15 310
Twitter: @amelsec 
Mail: PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Visitors: Ringvägen 100
https://www.iis.se/en/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 182 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/nu-dnssec-announce/attachments/20131014/2d58d92b/attachment.sig>


More information about the NU-DNSSEC-Announce mailing list