[Dnssec-announce] Uppdaterad DPS från .SE/Updated DPS from .SE

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Fri Sep 23 07:23:51 UTC 2011


English version below.

En uppdaterad version av .SE:s säkerhetsdeklaration (DPS) för DNSSEC har publicerats. Ändringen innebär ett förtydligande av signaturlivslängder i avsnitt 5.1.4, Nycklarnas användningsområde och en korrigering av den engelskspråkiga versionen i avsnitt 4.4.7, Information om loggning till berörda. 

Den uppdaterade versionen finns på http://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf.	

Med vänlig hälsning,


Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.seAn updated version of .SE:s DNSSEC practice statement (DPS) has been published. The updates are a clarification regarding signature lifetime, chapter 5.1.4, Key usage purposes, and a correction of the translation of the English version in chapter 4.4.7, Notification to event-causing subject.

The updated version is available from http://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf.

Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager, .SE (The Internet Infrastructure Foundation)
Direct: +46(8)-452 35 17 | Mobile: +46(73)-43 15 310 
PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Visitors: Ringvägen 100
http://www.iis.se/en/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20110923/70c3f8bf/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list