[Dnssec-announce] För synpunkter - reviderad DPS för .SE /Referral - revised DPS from .SE

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Wed Mar 10 08:40:20 UTC 2010


Hej,

.SE har utarbetat en reviderad DNSSEC Policy and Practice Statement som förberedelse för övergången till ett automatiskt nyckelgenererings- och signeringssystem, OpenDNSSEC. Detta dokument är .SE:s deklaration av säkerhetsåtgärder och rutiner som tillämpas relaterat till DNS Security Extensions (DNSSEC) i den svenska toppdomänen. Dokumentet överensstämmer med Internetdraft http://www.ietf.org/id/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework-00.txt, DNSSEC Policy & Practice Statement Framework, vilken vi förväntar oss kommer att bli fastställd som RFC inom en inte alltför avlägsen framtid.

http://www.iis.se/dl/DPS-PA7.pdf

För att få Internetsamfundets och alla intressenters synpunkter på innehållet ber vi om era förbättringsförslag, kommentarer och synpunkter snarast möjligt, dock ej senare än den 19 mars. Skicka dem till anne-marie.eklund-lowinder at iis.se


Tack på förhand för er hjälp!

Med vänlig hälsning

Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se


Hello,

.SE has revised its DNSSEC Policy and Practice Statement as a preparation for the implementation of a system for automatic key generation and signing, OpenDNSSEC. 
This document is .SE’s statement of security actions and practices that are applied in conjunction with DNS Security Extensions (DNSSEC) in the Swedish top-level domain. The document conforms to the Internet draft http://www.ietf.org/id/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework-00.txt, DNSSEC Policy & Practice Statement Framework, which we expect to become a RFC in a nearby future.

http://www.iis.se/dl/DPS-PA7-ENG.pdf

To get the opinion on the document from the Internet community and other stakeholders opinion we kindly ask you of your suggestions, comments and opinions as soon as possible, but no later than March 19th. Please, send them to anne-marie.eklund-lowinder at iis.se

Thank you in advance for your assistance!

Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)
Visitors: Ringvägen 100
Address: PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8-452 35 00/17
Mobile: +46 (0)734 315 310
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Web: http://www.iis.se

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20100310/44ec49ab/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list